Obchodní podmínky

Všeobecné podmínky pro používání webových stránek společnosti Rich Life Consulting, s.r.o.

 

Úvodní ustanovení

 1. Tyto všeobecné podmínky společnosti Rich Life Consulting, s.r.o., se sídlem Evropská 689/213, Liboc, 161 00 Praha 6, identifikační číslo: 04606396, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 250634 (dále jen „Společnost“) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Společností a zájemcem o službu (dále jen „Zájemce“), který využívá k zajištění a správě své účasti webové stránky společnosti na internetové adrese https://richlife.cz.
 2. Tyto všeobecné podmínky zároveň upravují práva a povinnosti Zájemce při využívání webových stránek Společnosti na uvedené internetové adrese a další související právní vztahy.

Předběžné poptávky

 1. Zájemce může využít webové stránky pro vyplnění předběžné poptávky od Společnosti. Vyplněním a odesláním této předběžné poptávky dává Zájemce souhlas k tomu, aby jej Společnost kontaktovala (telefonicky, emailem nebo jiným obdobným způsobem).
 2. Zájemce je povinen uvádět všechny údaje v přihláškách pravdivě a vyplnit nejméně ty údaje, které jsou označeny jako povinné.

Zpracování osobních údajů pro účely plnění smluv se Zájemcem

 1. Zájemce svou objednávkou služeb Společnosti poskytuje osobní údaje v rozsahu email, telefonní číslo za účelem uzavření smlouvy.
 2. Veškeré zpracování a shromažďování osobních údajů probíhá v souladu s příslušnými předpisy České republiky o ochraně údajů (zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění a s účinností od 25. května 2018 i závazky vyplývajícími z Nařízení (EU) 2016/679 Evropského parlamentu a Rady o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), v platném znění.
 3. Společnost prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Při sběru, uchovávání a zpracování osobních údajů uplatňuje Společnost takové postupy a mechanismy zabezpečení, které minimalizují možnost jejich zneužití. Zaměstnanci Společnosti nebo jiné osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smluvního vztahu se Společností, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.
 4. Účastník má právo požadovat po Společnosti informaci, jaké jeho osobní údaje zpracovává, požadovat po Společnosti vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u Společnosti přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po Společnosti výmaz těchto osobních údajů, v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Společnost nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Pokud Zájemce udělí Společnosti souhlas se zpracováním osobních údajů (například pro účely zasílání obchodních sdělení, pro statistické nebo marketingové zpracování), je Společnost oprávněna za těmito účely zpracovávat poskytnuté osobní údaje po stanovenou dobu nebo do doby, dokud jej Účastník neodvolá.
 2. Souhlas podle odstavce 1 tohoto článku uděluje Zájemce dobrovolně a může jej kdykoli bezplatně odvolat, buď dopisem zaslaným Společnosti nebo emailem doručeným na adresu info@richlife.cz, obsahujícím informaci o tom, pro jaké účely zpracování svůj souhlas odvolává.
  Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle odstavce 1 tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala poskytnutí služeb či nákup zboží.
  Zájemce bere na vědomí, že v případě zrušení souhlasu Účastníkem si Společnost ponechá nezbytné údaje o zrušeném souhlasu, aby mohla splnit požadavek Zájemce, že si již nepřeje, aby byly jeho údaje nadále shromažďovány a zpracovávány.

Řešení spotřebitelských sporů

Naši zákazníci – spotřebitelé mají v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, právo na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, které se nepodařilo vyřešit dohodou. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je:

a) Energetický regulační úřad, pokud se spor týká zprostředkování v oblasti energetiky (elektřina a plyn), přičemž bližší informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů můžete najít na www.eru.cz/mimosoudni-reseni-sporu,

b) Česká obchodní inspekce ve všech ostatních případech, přičemž bližší informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů můžete najít na adr.coi.cz.

Ukládání cookies

 1. Společnost na svých webových stránkách využívá tzv. cookies. V případě, že je objednávku na webové stránce možné provést a závazky Společnosti ze smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Účastníka, může Účastník kdykoliv odvolat udělený souhlas s ukládáním a užitím cookies.

Cena s DPH 21%

GoogleGoogle