Etický kodex

Dobré jméno je na prvním místě, a protože dobré jméno máme pouze jedno, vyžadujeme striktní dodržování etického kodexu.

Svou práci vykonávat v souladu s příslušnými zákony a pravidly

Vykonávat svou práci v soulady s příslušnou a aktuální zákonnou legislativou a povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy o spolupráci, pracovní smlouvy, dohody o provedení práce či jiného smluvního vztahu.

Důsledně dodržovat povinnost vyplývající ze zákona o ochraně osobních údajů a mlčenlivosti z ní vyplývající.

Dodržovat zákonnou legislativu ve vztahu k pravidlům zákona o praní špinavých peněz a financování terorismu. Při pochybnosti o legitimnosti transakce či jejím původu zákon vyžaduje učinit prohlášení o podezření a předat jej příslušným orgánům dohledu.

Pokud se naší práce týká, dodržovat účetní postupy, pravidla výkaznictví, finančního řízení a kontroly.

Tato povinnost se v rámci aktuální zákonné legislativy vztahuje taktéž ke všem subjektům spolupracujícím s Rich Life Consulting, s.r.o.

Dodržovat strategické a obchodní zájmy firmy

Svou práci vykonávat v souladu se strategickými a obchodními zájmy firmy, s loajalitou této práci příslušející.

Pracovat v souladu s udržováním dobrého jména firmy a jejích obchodních partnerů

Vyvarovat se jakýchkoliv pomluv, nepravd, polopravd a hanění dobrého jména firmy a svých kolegů, jakýchkoliv třetích stran a institucí, včetně podávání zavádějících a emocemi vypjatých informací.

V rámci akcí společnosti, konzultací s klienty či vztahu ke kolegům a spolupracovníkům se vyvarovat jakékoliv diskuze o problematice, která by mohla být vysvětlována negativně ve vztahu ke strategickým a obchodním zájmům společnosti a jejího dobrého jména, a to zejména z důvodu neinformovanosti druhé strany o objektivním stavu věci.

Problematiku týkající se strategických a obchodních zájmů firmy a jejího dobrého jména projednávat výhradně s vedením společnosti, pokud vedení společnosti neurčilo samo jinak.

Informovat svého nadřízeného o nedodržování výše zmíněných pravidel, či neobvyklých situacích, které by mohly vést k poškození dobrého jména společnosti, jejích strategických a obchodních zájmů.

Vykonávat svojí práci vůči klientovi čestně, poctivě, nestranně a profesionálně

V každé situaci jednat s klientem uctivě a slušně. Neposuzovat klienta dle vzhledu či oblečení.

Respektovat jedinečnost klienta i jeho potřeby.

Předávat klientům kvalitní, jasné a přesné informace a služby, které nejsou zavádějící. Při výběru produktu dbát v prvním radě na individuální potřeby klienta.

Za všech okolností klientům poskytovat vždy ty nejlepší služby, a to pečlivě, loajálně, poctivě, nestranně a diskrétně (viz zákon o ochraně spotřebitele).

Poskytnout klientovi veškeré informace před sjednáním produktu nebo služby.

Při výběru produktu dbát v prvním radě na individuální potřeby klienta, nicméně protože svou práci vykonáváme profesionálně, na nejvyšší odborné úrovni, vždy upozornit klienta v případě, že požaduje uzavření produktu, kterým se bude nyní či v budoucí době poškozovat.

Pokud klient bude na uzavření produktu, kterým se bude nyní nebo v budoucnu poškozovat i tak trvá, je naší povinností vždy tuto skutečnost popsat v záznamu z jednání s klientem. Klient tak svým podpisem na záznamu z jednání potvrdí, že byl o všech okolnostech vztahujících se k uzavřenému produktu informován. Tuto informovanost klienta máme povinnost dodržovat nejenom u krátkodobých produktů, ale především produktů dlouhodobých, jako jsou dlouhodobé investice či komplexní životní programy. Poskytovat klientům firemní materiály a materiály partnerů vždy s pečlivým vysvětlením.

Dodržovat „Desatero společnosti“

 1. Klient a dobré jméno společnosti jsou pro nás vždy na prvním místě. Pracovník na základě smlouvy o spolupráci, pracovní smlouvy, dohody o provedení práce či jiného smluvního vztahu nikdy nejedná proti zájmu klienta. Vyhne se jednání, které by bylo v rozporu se strategickými a obchodními zájmy společnosti a jejího dobrého jména.
 2. Klient má právo na srozumitelné informace o ceně produktu nebo služby, jež si zamýšlí se společností sjednat, a to ještě před uzavřením příslušného vztahu.
 3. Klient má právo na srozumitelnou informaci o tom, jak postupovat, není­‑li spokojen se službou, kterou mu byla společností sjednána či je mu poskytována, jak má podat stížnost či reklamaci.
 4. Pokud má klient pochybnosti o tom, že není chování pracovníka na základě smlouvy o spolupráci, pracovní smlouvy, dohody o provedení práce či jiného smluvního vztahu v souladu s Etickým kodexem společnosti, může podat společnosti podnět k vnitřnímu prošetření chování poradce. Společnost klienta informuje o tom, jaký je postup a následný výsledek šetření.
 5. Pokud je pracovník na základě smlouvy o spolupráci, pracovní smlouvy, dohody o provedení práce či jiného smluvního vztahu ve střetu zájmu, neprodleně oznámí tento střet vedení společnosti. Nepodílí se na aktivitách, které by konkurovaly strategii a podnikání společnosti.
 6. Pracovník na základě smlouvy o spolupráci, pracovní smlouvy, dohody o provedení práce či jiného smluvního vztahu nepřijímá žádné finanční částky ať přímo od klienta, nebo nepřímo prostřednictvím třetí osoby.
 7. Pracovník na základě smlouvy o spolupráci, pracovní smlouvy, dohody o provedení práce či jiného smluvního vztahu chrání majetek společnosti, užívá ho v souladu s účely, ke kterým je určen.
  Uvědomuje si, že majetek společnosti je určen k podnikání společnosti a pomáhá v naplňování obchodních cílů. Pracovník na základě smlouvy o spolupráci, pracovní smlouvy, dohody o provedení práce či jiného smluvního vztahu nakládá s majetkem společnosti hospodárně. Pokud pracovník na základě smlouvy o spolupráci, pracovní smlouvy, dohody o provedení práce či jiného smluvního vztahu poškodí majetek společnosti a způsobí škodu, je povinen tuto škodu uhradit.
 8. Pracovník na základě smlouvy o spolupráci, pracovní smlouvy, dohody o provedení práce či jiného smluvního vztahu nenadřazují svůj zájem nebo zájem společnosti nad zájem klienta a nezneužijí svého postavení s cílem vnutit klientovi nerovné nebo nespravedlivé podmínky.mKlientovi nenabízí službu, pokud je zřejmé nebo vysoce pravděpodobné, že neodpovídá jeho potřebám.
 9. S klientem vždy pracovník na základě smlouvy o spolupráci, pracovní smlouvy, dohody o provedení práce či jiného smluvního vztahu jedná s úctou a respektem.
 10. Jednání vede pracovník na základě smlouvy o spolupráci, pracovní smlouvy, dohody o provedení práce či jiného smluvního vztahu vždy v adekvátním dress codu. Pokud do sídla společnosti, na její akce či jednání s klientem nepřijde v odpovídajícím dress codu, může být vyzván k tomu, aby tuto skutečnost napravil. Pokud pracovníkovi na základě smlouvy o spolupráci, pracovní smlouvy, dohody o provedení práce či jiného smluvního vztahu ve vazbě na tuto skutečnost vzniknou s tím spojené náklady, nemá nárok na jejich uhrazení a v případě zaměstnance společnosti nemá nárok na úhradu ušlé mzdy. U zaměstnance na základě pracovní smlouvy bude tato skutečnost hodnocena jako pozdní docházka do zaměstnání a může být řešena zaměstnavatelem v souladu s ustanovením zákoníku práce.

Požadovaný dress code:
Pondělí – Čtvrtek
Muži – Společenské kalhoty, košile s dlouhým rukávem, svetr, obleková vesta, uzavřená obuv. Na jaře a v létě dtto lehký oděv.
Ženy – Společenský kostým, sukně, šaty, kalhoty, košile, svetr, blejzr, uzavřená obuv. Na jaře a v létě dtto lehký oděv, jarní a letní obuv (uzavřená špička).
Pátek
Muži i ženy – Business casual, ležérní neformální oblečení.

Dodržovat bezpečnostní pravidla

Dodržovat bezpečnostní pravidla týkající se ochrany zaměstnanců, podnikání, údajů o zákaznících a majetku společnosti.

Přímá linka pro stížnosti klientů

Klientům poskytujeme profesionální a etické služby. Každý zákazník má proto možnost se v případě nespokojenosti obrátit na přímou linku sekretariátu Vice­presidenta společnosti. O řešení konkrétní situace a případném postihu konkrétních osob bude klient do 30 kalendářních dnů informován.

Kontakt na sekretariát tel.: +420 792 310 182

Etický výbor

Etický výbor společnosti Rich Life Consulting, s.r.o., má tři členy: jednatele Ing. Jiřího Štefka, Vice­presidenta Jiřího Čapka a společnost Škola Financí CZ, Etický výbor je garantem kvality a řeší jak stížnosti zákazníků, tak i dodržování opatření z jednání etického výboru vyplývajících.

Sankce

Péče o zákazníky je na prvním místě. Podstata práce je založena na službě a na mínění a dobrých vztazích se zákazníky. Poškození dobrého jména se dá velmi těžko odčinit. Proto bezpodmínečně trváme na sankcích za porušení tohoto etického kodexu: Za porušení bude následovat veřejné napomenutí a finanční pokuta v rozsahu 5.000 Kč až 50.000 Kč podle závažnosti porušení etického kodexu. Bude­li se situace opakovat podruhé, bude následovat ukončení spolupráce a finanční pokuta ve výši 100.000 Kč.

Tím však není v žádném případě vyloučena možnost vymáhat náklady spojené s poškozením dobrého jména.

Závěr

Chování se v souladu s tímto kodexem je základem úspěšného fungování společnosti. V případě jakýchkoli nejasností či pochybností se může zaměstnanec, spolupracovník a podřízený smluvní partner či jiný spolupracovník na základě smluvního vztahu obrátit na svého nadřízeného. Pokud kdokoli porušuje výše popsané etické standardy, poškozuje skupinu i její zaměstnance, spolupracovníky a podřízené smluvní partnery. Jakékoli podezření na závažné porušení zákona, předpisu nebo etického standardu je nezbytné oznámit nadřízenému manažerovi.

GoogleGoogle